Segons l’article 22 de la Llei 15/2021, del 17 de juny, de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge (LCINH), és competència de l’Institut promoure la creació d’un organisme d’inversió col·lectiva publicoprivat destinat a promoure habitatge de lloguer a un preu assequible al Principat d’Andorra. La creació del Fons d’Habitatge està en curs en col·laboració amb el Ministeri de Finances.

La política d’inversió del Fons d’Habitatge es regeix pels principis de responsabilitat, transparència i seguretat.

El Fons d’Habitatge està sotmès a les obligacions aplicables als organismes d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà i al règim de supervisió de l’Autoritat Financera Andorrana, amb les excepcions establertes en la LCINH i al control del Tribunal de Comptes

El Fons d’Habitatge és una societat anònima de dret andorrà –amb la categoria d’Organisme d’Inversió Col·lectiva sota la forma jurídica de SICAV– que es regeix pels seus estatuts, per la LCINH, per la seva normativa de desenvolupament i, amb caràcter supletori, per la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, les seves modificacions posteriors, en el que no contradigui la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, i restants disposicions que les afectin en el futur. No és aplicable al Fons d’Habitatge el règim jurídic establert per a les societats públiques mercantils. S’han d’establir reglamentàriament les normes de funcionament de la política d’inversió, els criteris de valoració dels béns i drets en què inverteixi, i les limitacions a les subscripcions i reemborsaments, així com la fixació del valor de liquidació.

El Fons d’Habitatge està exclòs de l’obligació de reserva de denominació establerta a l’article 5 de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

El Fons d’Habitatge està exclòs del compliment del pagament de la taxa d’inscripció per a la creació, baixa o modificació dels organismes d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà, de la taxa d’autorització per a la creació o modificació dels OIC de dret andorrà i de la taxa anual de supervisió dels OIC de dret andorrà, previst a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana.

Els estats reservats, previstos en la regulació dels organismes d’inversió col·lectiva, del Fons d’Habitatge s’han d’elaborar amb una periodicitat semestral. Els estats reservats i els estats financers públics s’han de trametre al ministeri amb competència en matèria d’habitatge, a l’Autoritat Financera Andorrana i al Tribunal de Comptes. Pel que fa als primers, aquesta obligació s’ha de complir durant el mes següent a la finalització del semestre; i respecte als segons, en el decurs dels tres mesos següents al tancament de l’exercici en qüestió, i, en el cas que s’elaborin amb una periodicitat superior a l’any, dins els tres mesos següents al tancament de l’auditoria.

La periodicitat dels informes públics, previstos en la regulació dels organismes d’inversió col·lectiva, és semestral. Els informes es trameten al ministeri encarregat de l’habitatge, a l’Autoritat Financera Andorrana i al Tribunal de Comptes i es publiquen en els llocs que s’indiquin en els prospectes.

Els béns immobles patrimonials que siguin declarats alienables estan exclosos de la subhasta pública establerta a l’article 87, paràgraf primer, del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, per alienar-los o per aportar-los al Fons d’Habitatge.

El Govern està facultat per regular el règim jurídic aplicable al Fons d’Habitatge.

Resten exemptes de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries les plusvàlues derivades de les transmissions de béns immobles, i també les procedents de constitucions i cessions de drets reals sobre els mateixos béns, efectuades en favor del Fons d’Habitatge i de les societats andorranes participades per aquest últim amb l’objectiu de promoure habitatge de lloguer a un preu assequible al Principat d’Andorra, així com les derivades de les transmissions efectuades per part d’aquests últims a un tercer.

Resten exemptes de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries les transmissions oneroses de béns immobles efectuades per part del Fons d’Habitatge i de les societats andorranes participades per aquest últim amb l’objectiu de promoure habitatge de lloguer a un preu assequible al Principat d’Andorra a favor de persones físiques o jurídiques residents en territori andorrà, així com les transmissions de béns immobles i també les procedents de constitucions i cessions de drets reals sobre els mateixos béns en favor del Fons d’Habitatge i de les societats andorranes participades per aquest últim amb l’objectiu de promoure habitatge de lloguer a un preu assequible al Principat d’Andorra.

Els tributaris obligats que s’acullin al règim especial previst en l’article 24 quarter (Règim especial d’aportació de béns immobles a l’Institut Nacional de l’Habitatge, al Fons d’Habitatge i a les societats andorranes participades per aquest últim amb l’objectiu de promoure habitatge de lloguer a un preu assequible al Principat d’Andorra) de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats han d’aplicar una reducció del 15% de la base de tributació corresponent a les rendes positives procedents de l’aportació de béns immobles al Fons d’Habitatge i a les societats andorranes participades per aquest últim amb l’objectiu de promoure habitatge de lloguer a un preu assequible al Principat d’Andorra.

A l’efecte de la Llei de l’impost general indirecte, el Fons d’Habitatge té la consideració d’empresari o professional.

La Llei 41/2022 de l’1 de desembre, de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge introdueix una sèrie de canvis a favor del fons d’ habitatge:

- Que el Govern pot exercir els drets d’ adquisició preferents a favor dels Fons d’ habitatge. Tanmateix el Fons d’Habitatge està sotmès als criteris que estableixi el Govern pel que fa al destí de l’habitatge i, en particular, a les condicions derivades de la seva consideració com a habitatge de preu assequible.

- Les administracions públiques poden cedir l’ús de béns immobles patrimonials o drets reals sobre béns immobles a favor del Fons d’Habitatge per destinar-los a habitatges de preu assequible, encara que la utilització o l’explotació públiques siguin previsibles.

- El Fons d’Habitatge, resta exclòs de les taxes comunals derivades de la promoció i rehabilitació d’edificis per a destinar-los a habitatges de preu assequible.