Edicte del 6-2-2023 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva del concurs per al contracte de serveis en benefici directe de la ciutadania anomenat “Servei de gestió social dels habitatges de protecció pública basat en el model Primer la Llar”.

   Edicte del 12-1-2023 pel qual es fa pública la llista definitiva de persones adjudicatàries en una oferta pública d’habitatge de protecció pública.

El llistat definitiu de les persones adjudicatàries dels habitatges, projecte Armor, són els següents:

000441-L

005390-W

008018-J

037503-P

041651-Z

052851-C

146888-H

151255-S

151334-K

162756-L

176811-N

186405-H

190914-E

193172-L

198603-X

219345-L

225082-X

225336-F

240085-H

280534-R

   Edicte del 17/10/2022 pel qual es fa públic l’acord del Comitè Director de l’Institut Nacional de l’Habitatge que aprova una oferta pública d’habitatge de protecció pública.

El 17/10/2022 el Comitè Director va aprovar una oferta pública d'habitatge de protecció pública amb les característiques següents:

  • La data d'inici del procediment d’adjudicació és el 17/11/2022.
  • Els habitatges objecte d’adjudicació són els 20 habitatges de l’edifici Casa Aristot Mora del carrer Ciutat de Valls 49 d’Andorra la Vella que no estan actualment ocupats per situació d’urgència segons allò previst a l’article 10 del Decret 254/2022.
  • Els habitatges estan adreçats de forma prioritària a persones en situació d’exclusió social greu i sense llar i tenen com a objectiu oferir un habitatge amb suports tècnics per desenvolupar les activitats de la vida diària, mitjançant la implementació del model d’intervenció adaptat a Primer la Llar, i afavorir un projecte de vida autònoma en un entorn comunitari i normalitzat i, per tant, l’adjudicació es fa tenint en compte les característiques de la persona sol·licitant i les dels habitatges disponibles, així com els compromisos que la persona sol·licitant accepti de forma voluntària i els que rebutgi de forma expressa per l’execució del programa Primer la Llar (articles 2.2, 11.3 i 11.6 del Decret 265/2022). 

   Edicte del 31/10/2022 pel qual es convoca un concurs per al contracte de serveis en benefici directe de la ciutadania anomenat “Servei de gestió social dels habitatges de protecció pública basat en el model Primer la Llar”.

Les persones participants que no han estat adjudicatàries definitives passen a formar part d’una llista de sol·licitants de reserva prevista a l’article 12 del Decret 265/2022.

  • Les persones participants en el procediment d'adjudicació són les que consten inscrites en el Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció pública fins al dia 17/10/2022 inclòs, el número d’identificació administrativa de les quals es llista a continuació:

000441-L

003292-M

005390-W

008019-J

008295-C

017545-Y

019578-V

026769-B

033627-L

037503-P

040811-A

041651-Z

044838-Z

045439-A

052684-D

052851-C

075499-P

100504-R

100568-B

139318-W

146888-H

146998-H

149580-A

151255-S

151334-K

152883-V

158321-N

162756-L

176811-N

186405-H

190914-E

193172-L

193777-Y

198603-X

208825-K

219345-L

222306-X

223632-K

225082-X

225336-F

240085-H

243929-S

247330-M

248818-L

251125-G

258293-K

265662-A

280534-R

336613-S

340038-M

 

EDIFICI D’HABITATGES SOCIALS DE PROMOCIÓ PRIVADA I DE GESTIÓ PÚBLICA

Una de les finalitats de la Fundació Privada Armor és realitzar i executar projectes d’ajut per a persones físiques desvalgudes econòmicament o amb risc d’exclusió social residents al Principat d’Andorra. Per acomplir-la, ha construït un edifici al carrer Ciutat de Valls d’Andorra la Vella, conegut com Casa Aristot Mora, amb 22 apartaments destinats a habitatges per a persones amb risc d’exclusió social.

Els apartaments són un recurs d’allotjament per a persones amb requeriments de suport social gestionat per l’Institut Nacional de l’Habitatge a través d’un conveni signat amb el Govern. Un cop inaugurada la Casa Aristot Mora, l’Institut la va moblar i equipar i està en curs el procés per assignar-ne els habitatges de protecció pública en aplicació del Decret 265/2022.

   Decret 265/2022, del 22-6-2022, d’aprovació del Reglament dels requisits d’accés i el procediment d’adjudicació dels habitatges de protecció pública i de creació del Registre de sol·licitants dels habitatges de protecció pública.

- Els preus públics aplicables als habitatges són els indicats al Decret 329/2022, del 03/08/2022, pel qual s'aprova el Reglament de preus públics dels habitatges de protecció pública de l'edifici Casa Aristot Mora, sense perjudici de l'aplicació de l'article 13.3 del Decret 265/2022.

Per ajudar les persones usuàries dels habitatges de protecció pública es preveu que una entitat social andorrana proveeixi un suport social aplicant la metodologia Primer la Llar (Housing First) que consisteix en proveir un allotjament, fer un acompanyament i aportar un suport social personalitzat a les persones usuàries segons les seves necessitats.
Està en curs el procés per escollir l’entitat social que ha de proveir el servei de gestió social dels habitatges de protecció pública basat en el model Primer la Llar, mitjançant concurs públic convocat per l’Institut Nacional de l’Habitatge:
 

INH | Institut Nacional de l'Habitatge
Carrer Ciutat de Valls 69, PB - AD500 Andorra la Vella
Tel. 804 800
Copyright © 2023